+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Czasopisma

Książki o tematyce alkoholizmu

 

Remedium

Remedium

Remedium istnieje na rynku wydawniczym od kilkunastu lat. Ideą Remedium jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia. Idea ta jest realizowana poprzez zapraszanie do publikowania w naszym piśmie specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się różnymi obszarami zdrowia publicznego. W Remedium w przystępny sposób prezentujemy wiedzę z zakresu:

 • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
 • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
 • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia i in.

Więcej o czasopiśmie

 

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

Nie mam wątpliwości, że rozwój lecznictwa odwykowego w Polsce trwający od kilkunastu lat jest nieustannym, obejmującym wciąż nowe obszary wiedzy procesem.

Alkoholizm jest chorobą ograniczająca możliwości człowieka. Do tych ograniczeń musi się jakoś odnieść zarówno człowiek nią dotknięty, jak i ci wszyscy, którzy zdecydowali się nieść pomoc w tej chorobie. Od ich wiedzy, świadomości zjawisk obejmujących psychologiczne, biologiczne, socjologiczne funkcjonowanie człowieka zależy na ile dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie poddane twórczej, pozytywnej i mądrej refleksji staną się narzędziem umożliwiającym osobom uzależnionym i współuzależnionym osiąganie zdrowia i autonomii. Ten złożony proces jest możliwy dzięki nieustannemu poszukiwaniu nowych rozwiązań, podejmowaniu ryzyka i wymianie doświadczeń. Bez tego trudno bowiem o nowe lepsze metody pracy i integrację całego środowiska. (...)

Więcej o czasopiśmie

 

Świat Problemów

Świat Problemów

Miesięcznik „Świat Problemów” poświęcony jest profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Ukazuje się od 1993 roku. Jego wydawcą jest ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy.

Na łamach „Świata Problemów” pokazujemy m.in.:

 • jak realizować powierzone gminom zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • jak stworzyć dobry gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • jak wygląda polityka wobec alkoholu na wszystkich szczeblach administracyjnych;
 • jak efektywnie pomagać rodzinom z problemem alkoholowym;
 • praktykę terapeutyczną i nowoczesne metody stosowane w leczeniu uzależnień;
 • na czym polega interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów w społecznościach lokalnych;
 • o czym warto pamiętać, planując działania profilaktyczne skierowane do młodzieży;
 • jak prawo wpływa na naszą rzeczywistość.

Więcej o czasopiśmie

 

Alkoholizm i Narkomania

Alkoholizm i Narkomania

Kwartalnik „Alkoholizm i Narkomania /Alcoholism and Drug Addiction” ma charakter interdyscyplinarny - publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Redakcja przyjmuje do druku prace:

 • badawcze (oryginalne)
 • przeglądowe
 • monograficzne
 • kazuistyczne
 • recenzje książek
 • sprawozdania z konferencji naukowych
 • polemiki
 • listy
 • informacje kronikarskie.

Więcej o czasopiśmie

 

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Dwumiesięcznik "Niebieska Linia", wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku, jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.

Na łamach "Niebieskiej Linii" znajdziemy:

 • opisy metod pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, osobami pokrzywdzonymi innymi przestępstwami;
 • przykłady dobrych praktyk związanych z lokalnymi programami przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy;
 • komentarze do różnych aktów prawnych przydatnych w obszarze pracy z rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy;
 • opisy procedur, standardów i zasad obowiązujących w tym obszarze pomocy;
 • artykuły pomagające lepiej rozumieć zjawiska psychologiczne towarzyszące przemocy - zaburzenia zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży;
 • informacje o szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych doskonaleniu umiejętności pracy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy.

Więcej o czasopiśmie

 

Biuletyn ZDRÓJ

Biuletyn „ZDRÓJ”

Biuletyn "ZDRÓJ" jest jednoosobowym mityngiem, gdzie Anonimowi Alkoholicy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Znajdują się w nim materiały dotyczące 12 Kroków i 12 Tradycji AA, radości, problemów, doświadczeń, które spotykają alkoholików na drodze do osiągnięcia trzeźwości. Teksty publikowane w "Zdroju" pisane są "językiem serca". Biuletyn wydawany jest sześć razy w roku.

Więcej o czasopiśmie